✨ 15% korting - code: moeder15 ✨

Algemene voorwaarden

Bij bestellingen via www.elitesieraden.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Elite Sieraden aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Elite Sieraden is een handelsnaam van MFP Trading. 

In de verdere voorwaarden zal de naam van MFP Trading gebruikt worden.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door MFP Trading is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MFP Trading in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 MFP Trading behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Voor het gebruik van de internetsite van MFP Trading en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van MFP Trading zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 MFP Trading behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en MFP Trading komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van MFP Trading gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. MFP Trading garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door MFP Trading vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.  

3.2 De hoogte van de verzendkosten zijn € 2,25 voor een bubbeltjes envelop, € 3,95 voor een brievenbus pakketje en afhalen in Barendrecht is GRATIS. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. 

International Shipping:

Voor andere landen binnen de Europese Unie rekent MFP Trading € 12,95.

3.3 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.

3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.5 MFP Trading kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 MFP Trading behoudt zicht het recht voor om zonder opgaaf van reden de prijzen te wijzigen.

3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.8 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

· Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over op ABN-AMRO bankrekening IBAN NL49ABNA0405895305 ten name van MFP Trading te Barendrecht.

3.9 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 4 Levering

4.1 MFP Trading doet haar uiterste best om alle bestelde artikelen binnen 2 werkdagen te verzenden. We zijn echter wel afhankelijk van de gebruikte bezorg- en koeriersdienst. Elite Sieraden kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het overschrijden van een dergelijke periode en is nooit verplicht enige vorm van (gevolg)schade te vergoeden.

4.2 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.3 Zoek raken van bestellingen:
MFP Trading is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op MFP Trading. Indien u zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kunt u er voor kiezen de bestelling aangetekend te laten versturen.

4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan MFP Trading verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door MFP Trading aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. MFP Trading biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzendkosten en rembourskosten te vergoeden. Eventuele retourzendingen aan MFP Trading zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

Meld de retour aan

6.1 Meld binnen 7 dagen na ontvangst van jouw bestelling dat je deze wil ruilen of retour wil sturen. Stuur ons hiervoor een e-mail met het ingevulde formulier voor herroeping.

Herroepingsformulier

6.2 Voeg a.u.b. het formulier voor herroeping toe aan de retourzending. Op dit formulier kun je aangeven of je je sieraad wil ruilen of dat het aankoopbedrag teruggestort moet worden. Bovenaan het formulier vind je ook het retouradres.

Verzendwijze

6.3 Je bent vrij om te kiezen hoe je jouw bestelling retour stuurt. Wij adviseren het sieraad verzekerd en/of met track&trace te verzenden. Informeer bij de vervoerder van jouw keuze naar de mogelijkheden en voorwaarden. De kosten voor de retourzending zijn voor je eigen rekening. Elite Sieraden is niet aansprakelijk indien er wat misgaat bij een retourzending.

Vervolgactie

6.4 Zodra wij het sieraad retour ontvangen wordt de door jou gekozen vervolgactie uitgevoerd. Kies je voor terugstorting van het aankoopbedrag? Dan wordt het bedrag binnen 7 werkdagen teruggestort op de rekening waarmee de bestelling is betaald. Kies je voor ruilen? Dan ontvang je een e-mail op het moment dat wij jouw nieuwe sieraad versturen.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 MFP Trading geeft drie maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van MFP Trading.

7.2 MFP Trading is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van MFP Trading. MFP Trading is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3 Indien MFP Trading, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat MFP Trading op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. MFP Trading is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is MFP Trading niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij MFP Trading, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MFP Trading, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door MFP Trading vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

· het verwerken van de bestelling
· de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
· het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
· het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2 MFP Trading neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 MFP Trading verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen

12.1 MFP Trading is gevestigd te Barendrecht, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24371244. Het BTW-identificatienummer is NL813900670B01.

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan MFP Trading, Zwartemeer 15 2993 PD  Barendrecht of naar het email adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3 Wanneer door MFP Trading gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat MFP Trading deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Duurzame kwaliteit
Laagste prijzen
Verzending binnen max 2 werkdagen
Niet tevreden, geld terug